Европейски съюз, Европейски социален фонд

Шуменска търговско промишлена палата

Развитие на човешките ресурси
Проект “Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството - двигател на икономическия растеж в регион Шумен“ BG05M9OP001-4.001-0036-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Вход в системата
Не си регистриран? Научи как да получиш достъп.